Stay in touch with the endoplasmic reticulum.

Sha Sun, Gan Zhao, Mingkang Jia, Qing Jiang, Shulin Li, Haibin Wang, Wenjing Li, Yunyun Wang, Xin Bian, Yan G. Zhao, Xun Huang, Ge Yang, Huaqing Cai, Jose C. Pastor-Pareja, Liang Ge, Chuanmao Zhang & Junjie Hu
Revista Science China Life Sciences.
Año de publicación 2024
Volumen: Páginas(inicio-fin) 67: 230–257

Grupos de Investigación